Spearman partial correlation output

Spearman partial correlation spearman output
Spearman partial correlation RECODE